RODO - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu jest Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, ul. Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu jest Beata Kasper; e-mail: iod.kmp-grudziadz@bg.policja.gov.pl
  3. dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  5. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  6. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu;
  7. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;
  9. dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 27.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kasper
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Pawlikowski Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Pawlikowski
do góry