Ogłoszenie nr 1/2019 - Praca dla policjantów - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca dla policjantów

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie nr 1/2019

 

 OGŁOSZENIE Nr 1/2019

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GRUDZIĄDZU

 

z dnia 11 lutego  2019r.

 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GRUDZIĄDZU

 

§ 1

 

W celu dokonania doboru na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych - spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
 1. co najmniej 8-letni staż służby w Policji,
 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych Policji o zadaniach wchodzących w zakres nadzorowanych przez stanowisko objęte postępowaniem;
 1. w zakresie wymagań dodatkowych – posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2

Oferty kandydatów winny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata ( oryginał do wglądu );
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.;
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej – załącznik nr 3 do Ogólnego trybu i zasad…(..);
 6. oświadczenie kandydata o pozostawaniu /nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska na które aplikuje kandydat – załącznik nr 4 do Ogólnego trybu i zasad…(..);   
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu);
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe ( oryginały do wglądu );
 9. ewentualne kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie z zakresu organizacji, zarzadzania lub organizacji i zarzadzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi (oryginały do wglądu).

 

§ 3

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. bezpośrednio organizuje, planuje nadzoruje wykonywanie zadań przez Ogniwa Patrolowo-Interwencyjne, Rewiry Dzielnicowych, Zespół Wykroczeń, Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii, Zespół Ochronny, Specjalistę ds. koordynacji służby patrolowej;  Wydziału Prewencji, IV kompanii NPP KWP w Bydgoszczy.
 2. organizowanie, nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie  przedsięwzięć prewencyjnych przez Wydział Prewencji i inne komórki organizacyjne KMP w Grudziądzu
 3. nadzorowanie oraz wypracowywanie koncepcji dotyczących właściwej organizacji pracy Ogniw Patrolowo – Interwencyjnych, Dzielnicowych, Zespołu ds. Wykroczeń, Zespołu Ochronnego
 4. realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprez masowych
 5. bieżąca ocena efektywności służby prewencyjnej, zagrożeń przestępczością  i  wykroczeniami, wykorzystania sił i środków oraz właściwego ich rozmieszczenia.
 6. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia, postępowań w sprawach cudzoziemców naruszających porządek prawny RP
 7. stałe kontrolowanie dokumentacji osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do wyjaśnienia, szczególnie w zakresie sposobu dokumentowania zasadności osadzenia i terminowości zwolnień oraz zażaleń do Sądu na zatrzymanie;
 8. inicjowanie działań w sprawach kadrowych podległych policjantów, zwłaszcza  w zakresie: właściwego doboru na poszczególne stanowiska służbowe, uposażenia, wyróżniania, karania, kierowania na przeszkolenia zawodowe oraz opiniowania
 9.  organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na wodach. Współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Rybacką i Polskim Związkiem Wędkarskim
 10. planowanie i organizowanie współpracy ze Strażą Miejską, Żandarmerią Wojskową, Służba Ochrony Kolei na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP.
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych oraz skargowych
 12. przeprowadzanie okresowych szkoleń z pracownikami pionu prewencji oraz bieżące omawianie stwierdzonych nieprawidłowości w pracy podległych funkcjonariuszy

 

§ 4

 

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 111, 86-300 Grudziądz w terminie do dnia 25 lutego 2019r., z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji  KMP w Grudziądzu z dopiskiem – „w sekretariacie nie otwierać".

 

§ 5

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia  w Grudziądzu pod nr telefonu linia służbowa 7545218 lub linia miejska (56) 45-13-218 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl  w zakładce Sprawy kadrowo - szkoleniowe, w banerze: Postępowanie kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

 

§ 6

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 24 marca 2019 r.

 

 

  KOMENDANT  MIEJSKI  POLICJI
  W GRUDZIĄDZU
 

INSP. DARIUSZ KNOFF

(podpis na oryginale)

 

 

         

 

 

                     

                           

Metryczka

Data publikacji 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp Sławomir Zieliński
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Pawlikowski Zespół ds. Łączności i Informatyki
do góry