Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

 

 

Działalność archiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji prowadzi sieć archiwów, w których częścią składową jest również zasób archiwalny składnicy akt KMP w Grudziądzu.

Składnica akt KMP w Grudziądzu posiada w swoich zbiorach:
1) materiały archiwalne kategorii A o znaczeniu historycznym przechowywane trwale niepodlegające brakowaniu; dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego;
2) materiały niearchiwalne kategorii B stanowiące dokumentację o czasowym krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, które po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlegają brakowaniu.

UDOSTĘPNIANIE AKT

Materiały archiwalne mogą być udostępnione do celów:
- służbowych (uprawnionym podmiotom),
- naukowo-badawczych, publicystycznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskej i jej obywateli.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U.  Nr 196 z 2005 r., poz. 1631), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.


Udostępnianie materiałów archiwalnych poza resort spraw wewnętrznych i administracji możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź osób przez niego upoważnionych.

Udostępnianie akt dla celów innych niż naukowo - badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:
1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach składnicy akt KMP w Grudziądzu;
2) przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Udostępnianie akt:
1) zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
2) zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
2) zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
3) operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Szczegółowe zasady udostępniana materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają:

Metryczka

Data publikacji 29.01.2010
Data modyfikacji 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Kasper
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Kasper zespół ds. OIN
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Pawlikowski
do góry