DODO - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu jest Komendant Miejski Policji w Grudziądz, ul. Chełmińska 111, 86-300 Grudziądz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
  2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu jest Beata Kasper; e-mail: iod.kmp-grudziadz@bg.policja.gov.pl
  3. dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przetwarzane są zgodnie art. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. ;
  4. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl);
  5. każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 27.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kasper
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Pawlikowski Zespół ds. Łączności i Informatyki
do góry