Broń i Licencje - Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Broń i Licencje

POZWOLENIA NA BROŃ

POZWOLENIA NA BROŃ - INFORMACJE

I. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA POZWOLEŃ NA BROŃ
II. WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ
III. WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ

1. NABYCIE/ZBYCIE – REJESTRACJA/WYREJESTROWANIE BRONI
2. PRZECHOWYWANIE  I NOSZENIE BRONI I AMUNICJI
3. ZMIANA MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
4. OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIANIA AKTUALNYCH ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH 
5. 
UTRATA BRONI
6. COFNIĘCIE POZWOLENIA NA BROŃ – ZBYCIE, ZŁOŻENIE BRONI DO DEPOZYTU
7. PRZYWÓZ BRONI Z ZAGRANICY
8. WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ
9. NABYWANIE BRONI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ
10.NABYWANIE BRONI NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ JEJ PRZESYŁANIE POCZTĄ

 

IV. INFORMACJE DOTYCZACE OPŁATY SKARBOWEJ
V. WZORY PODAŃ I WNIOSKÓW
VI. WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ

VII. BROŃ PNEUMATYCZNA

 


Terminy przyjmowania interesantów

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

             tel. 52 525 54 20, 52 525 54 33, fax. 52 525 54 19

 Przyjmowanie interesantów odbywa się w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7 w:

*       - poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 9.00-14.00,

*       - czwartki w godz. 9.00-17.00,

*       - w środy nieczynne.

 

I. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA POZWOLEŃ NA BROŃ

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę  broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic określa ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004r. ze zmianami) oraz akty wykonawczego niej, w tym m.in.: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią.

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji (art. 4) bronią są:

1.    broń palnaw tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa. Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji, w wyniku działania materiału miotającego. W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania. (art. 7). Broń palną i amunicję do niej można posiadać tylko na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

2.    broń pneumatyczna, czyli niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w   wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu ją zastępującego, a przez to do rażenia celów na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J (art.8). Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji.

3.    miotacze gazu obezwładniającego,

4.    narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, w tym:

       a) broń biała w postaci:

     - ostrzy ukrytych w przedmiotach nie mających wyglądu broni,

- kastetów i nunczaków,

- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

            b) broń cięciwowa w postaci kusz,
        c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (popularnie - paralizatory).
 

Nie jest wymagane pozwolenie na:
 

1.    gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

2.    używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu;

3.    używanie broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

4.    dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5.    dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;

6.    posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7.    posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

8.    posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9.    posiadania broni pneumatycznej;

10.posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;

11.posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jestprzestępstwem określonym w art. 263 § 2 kodeksu karnego, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem określonym w art. 51 ust.1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i podlega karze aresztu lub grzywny.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy jest organem właściwym do wydawania, cofania i zmiany pozwoleń na broń palną (w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową) dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów mających tutaj swą siedzibę.

Pozwolenia na miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowia wydaje, cofa oraz zmienia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub siedzibę podmiotu komendant powiatowy (miejski) Policji. Także komendant powiatowy (miejski) wydaje kartę rejestracyjną broni pneumatycznej.

Pozwolenie na broń wydaje się, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1.    nie mającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone18 lat , jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich),

2.    z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

3.    wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

4.    uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,

5.    nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6.    stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

o    skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

o    skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

1.    przeciwko zdrowiu i życiu,

2.    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.  

Pozwolenia na broń można nie wydać osobie, która posiadając wcześniej pozwolenie na broń:

1.    naruszyła jego warunki poprzez noszenie broni wbrew ograniczeniu zawartemu w pozwoleniu

2.    nie zarejestrowała nabytej broni w ciągu 5 dni od daty jej nabycia,

3.    nie zawiadomiła niezwłocznie Policji o utracie posiadanej broni, (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni),

4.    nie zawiadomiła pisemnie organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia tej zmiany,

5.    naruszyła zasady przechowywania, ewidencjonowania broni i amunicji lub ich noszenia,

6.    znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego, nosiła przy sobie broń i cofnięto jej z tego powodu pozwolenie na broń.

Cele posiadania broni palnej:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji nie zawiera zamkniętego katalogu celów, w jakim osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń może ją posiadać, wymieniając jedynie przykładowe.

Pozwolenie na broń może być w szczególności wydane w celu:

1.    ochrony osobistej

2.    ochrony osób i mienia,

3.    łowieckich,

4.    sportowych,

5.    rekonstrukcji historycznych,

6.    kolekcjonerskich,

7.    pamiątkowych,

8.    szkoleniowych.

Na posiadanie broni i amunicji szczególnie niebezpiecznej pozwolenia nie wydaje się, osobom fizycznym w ogóle.

Przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony oraz przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, konwojującym wartości pieniężne, inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, a także organizatorom kursów pracowników ochrony fizycznej można pozwolenie wydać jedynie na pistolety maszynowe lub karabinki samoczynne.

II. WYDANIE POZWOLENIA NA BROŃ PALNĄ

Pozwolenie na broń palną wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Osoba  ubiegająca się o wydanie pozwolenia na broń palną powinna zwrócić się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń palną adresowanym do właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego komendanta wojewódzkiego Policji, wskazując w nim:

1.    cel , w jakim ma być wydane pozwolenie,

2.    rodzaj broni , o jaką się ubiega,

3.    liczbę egzemplarzy broni,

oraz przedstawić ważną przyczynę , która zdaniem osoby ubiegającej się, uzasadnia wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie egzemplarzy i w podanym celu.

Osoba, występująca z podaniem o wydanie pozwolenia na broń palną powinna do podania dołączyć:
 

1.    orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, wpisanych do rejestru komendanta wojewódzkiego Policji, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią (nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej,  Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną broń służbową),

2.    dokumenty potwierdzające istnienie ważnej przyczyny przywołanej w uzasadnieniu podania, np. w przypadku ubiegania się o broń w celach:

o    ochrony osobistej– istnienie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia

o    ochrony osób i mienia - istnienie stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia , zdrowia lub mienia

o    łowieckich- zaświadczenie o członkostwie w PZŁ , zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania polowania,

o    sportowych – dokumenty potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji, licencja właściwego polskiego związku sportowego,

o    rekonstrukcji historycznych – członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej,

o    kolekcjonerskich – członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

o    pamiątkowych – udokumentowanie nabycia broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,

o    szkoleniowych– posiadanie uprawnień , określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

3.    potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242,00 zł (za wydanie pozwolenia na posiadanie broni) na konto Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy nr: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 Bank PEKAO S.A.

4.    dwa aktualne zdjęcia osoby ubiegającej się o pozwolenie o wymiarach 3 x 4 cm.

POZWOLENIA NA BROŃ NA OKAZICIELA (OBIEKTOWĄ)

Pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej "świadectwem broni", może być wydane:

1.    przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

2.    przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

3.    podmiotom prowadzącym strzelnicę,

4.    szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

5.    podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

6.    urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

7.    podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych 

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Podmioty wskazane wyżej, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych dla osób fizycznych albo wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dopuszczenie do pracy z bronią obiektową

Osoby fizyczne zatrudnione przez podmioty posiadające pozwolenie na broń na okaziciela, wykonując zadania określone dla tych podmiotów, mogą zostać dopuszczone do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań.

Wymóg zatrudnienia o którym mowa wyżej nie dotyczy licencjonowanych zawodników, trenerów lub sędziów strzelectwa sportowego ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni w celu: uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. Osoby te zamiast dokumentów potwierdzających zatrudnienie przedkładają licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa nadaną przez polski związek sportowy.

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji, na wniosek osoby zainteresowanej.

III. WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ

1. NABYCIE/ZBYCIE - REJESTRACJA/WYREJESTROWANIE BRONI

Dokumentem uprawniającym do nabycia broni palnej jest zaświadczenie wydane przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji ważne przez okres trzech miesięcy od daty wydania.Przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby posiadającej stosowne pozwolenie po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej na kwotę 17 zł. Jeżeli broń nie zostanie nabyta w terminie ważności zaświadczenia, na żądanie zainteresowanej osoby wydaje się kolejne zaświadczenie-art. 12 ust. 2 i 3 ustawy.
Nabywca broni jest zobowiązany ją zarejestrować w ciągu 5 dni. Rejestracji broni dokonuje właściwy organ Policji na podstawie dowodu nabycia broni – art. 13 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji. Niedopełnienie obowiązku rejestracji broni zagrożone jest przez ustawę karą aresztu lub grzywny – art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o broni i amunicji. Ponadto skutkować może cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – art. 18 ust. 5 pkt 1 cyt. ustawy.

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej broń palną można nabyć w dwojaki sposób:

*       - zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń,

*       - dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym obrót bronią i amunicją.

Zbywający broń i amunicję do tej broni jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji – art. 21 ust. 2 cyt. ustawy. Niepowiadomienie właściwego organu o zbyciu broni i amunicji innej osobie zagrożone jest karą aresztu lub grzywny – art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o broni i amunicji.

2. PRZECHOWYWANIE I NOSZENIE BRONI I AMUNICJI

Posiadacz broni jest zobowiązany przechowywać i nosić broń i amunicję w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych – art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji.


Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.04.2000r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2000r. nr 27, poz. 343) osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń, są zobowiązane przechowywać broń w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, lub metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane – za wyjątkiem osób posiadających broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, które w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza miejscami określonymi powyżej są obowiązane, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 przywołanego wyżej rozporządzenia, zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie. Ponadto są obowiązane zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane (dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych).
Powyższych zabezpieczeń nie wymaga się w przypadku przechowywania broni pozbawionej na stałe cech użytkowych.

Zgodnie z § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, broń palną do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym, w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała, natomiast § 8 stanowi, iż broń do celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych.

Osoba, która przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych podlega karze aresztu lub grzywny (art. 51 ust.2 pkt 7 ustawy o broni i amunicji) oraz (na mocy art. 18 ust.5 pkt 4 cyt. ustawy) właściwy organ Policji może cofnąć jej pozwolenie na posiadanie broni. Ponadto karze grzywny podlega osoba, która posiadając broń nie ma przy sobie legitymacji posiadacza broni lub europejskiej karty broni albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni (art. 51 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy).

 

3. ZMIANA MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie,  w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu – art. 26 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji.
Osoba, która nie dopełniła powyższego obowiązku podlega karze aresztu lub grzywny (art. 51 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy), a także właściwy organ Policji może takiej osobie cofnąć pozwolenie na posiadanie broni (art. 18 ust. 5 pkt 3 cyt. ustawy).


4. OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIANIA AKTUALNYCH ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o broni amunicji, osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu do ochrony osobistej obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.
Powyższy obowiązek nie dotyczy funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową (art. 15 ust. 6 cyt. ustawy).

5. UTRATA BRONI

Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję – art. 25 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji. Naruszenie powyższego przepisu zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, jak również skutkuje obligatoryjnym cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni i amunicji.

6. COFNIĘCIE POZWOLENIA NA BROŃ – ZBYCIE, ZŁOŻENIE BRONI DO DEPOZYTU

Osoba, która utraciła uprawnienia do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną  broni pneumatycznej, jest - zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o broni i amunicji – obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni. Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią i amunicją lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj broni.
Za wykonanie powyższego obowiązku uważa się również pozbawienie broni cech użytkowych.
Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty – zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć do depozytu właściwego organu Policji.Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia.

Do przekazania broni i amunicji do depozytu właściwego organu Policji zobowiązana jest również osoba, która weszła w posiadanie broni i amunicji po osobie zmarłej oraz znalazca broni i amunicji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o broni i amunicji koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:

*       osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w przypadku gdy nie zostanie zbyta w terminie 30 dni;

*       osoba deponująca, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej;

Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji pobierane są po upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu. Aktualnie opłata ta wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz deponowanej broni.

7. PRZYWÓZ BRONI Z ZAGRANICY

- W ramach Unii Europejskiej

Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę przewozową. Po nabyciu broni osoby zobowiązane są do uzyskania w państwie, w którym nabywają broń, zgody przewozowej.

- Z państw spoza Unii Europejskiej

Możliwy jest także przywóz broni i amunicji z państw spoza Unii Europejskiej przez obywateli polskich na własne potrzeby. Wymaga on jednak uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, przywożące broń spoza terenu Unii Europejskiej, przekraczając granicę, są obowiązane do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji (organ ten niezwłocznie przekazuje informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji). Jeżeli ww. osoby nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego (koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba składająca broń i amunicję do depozytu), a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń.

8. WYWÓZ BRONI ZA GRANICĘ

Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu Policji. Wnioskodawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem, w którym określa rodzaj, markę i kaliber broni oraz rodzaj i ilość amunicji, jaką chce wywieźć, a także kraj docelowy. Przy braku zastrzeżeń, właściwy organ Policji wystawia zgodę upoważniającą do wywozu broni i amunicji.

W przypadku wydania Europejskiej Karty Broni Palnej, uprawniającej do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, nie jest wymagana zgoda upoważniająca do wywozu broni i amunicji.

Posiadacz Europejskiej Karty Broni Palnej, który ma wpisaną broń inną niż myśliwska i sportowa, a więc przeznaczoną do innych celów np. do ochrony osobistej, musi uzyskać przed jej wwiezieniem do danego państwa jego zezwolenie wraz z określeniem terminu ważności zezwolenia na wwóz. Zezwolenie to winno być wydane przez ambasadę lub urząd konsularny państwa, do którego posiadacz Europejskiej Karty Broni Palnej zamierza wwieźć broń przeznaczoną do ochrony osobistej. Uzyskanie zezwolenia potwierdzone musi być pieczęcią organu wystawiającego. Powyższe podyktowane jest obowiązującymi w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej przepisami prawa.

9. NABYWANIE BRONI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

- W ramach Unii Europejskiej

Do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej broni nabytej przez nabywcę broni palnej z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej uprawnia zgoda przewozowa, poświadczona przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji

- Z państw spoza Unii Europejskiej

Cudzoziemcy posiadający upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, mogą nabywać broń na podstawie zaświadczenia wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. W zaświadczeniu określa się rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
Nabycie broni, może dotyczyć wyłącznie tych jej rodzajów, które, zgodnie z przepisami ustawy o broni i amunicji, mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń.. Do wywozu za granicę nabytej przez cudzoziemca broni uprawnia zaświadczenie, o którym wyżej (wydane przez komendanta wojewódzkiego Policji), z terminem ważności do 2 dni. W przypadku, gdy broni nie wywieziono za granicę w terminie określonym w zaświadczeniu, broń podlega niezwłocznemu złożeniu do depozytu najbliższego Komendanta Wojewódzkiego Policji, który na podstawie dotychczasowej zgody na wywóz wydaje kolejną
Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych wyżej, broń podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.

10.NABYWANIE BRONI NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ JEJ PRZESYŁANIE POCZTĄ

Nabywca, który kupuje broń „na odległość” musi przed wydaniem broni dostarczyć sprzedającemu dokumenty potwierdzające prawo do nabycia broni.

Osoby posiadające miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium RP dostarczają:

*       - zaświadczenie uprawniające do nabycia broni

Osoby posiadające miejsce stałego pobytu lub siedzibę w innych niż RP państwach członkowskich UE:

*       - uprzednią zgodę przewozową, jeżeli transakcja dotyczy broni palnej. Sprzedający zobowiązany jest wypełnić zgodę przewozową i przedłożyć ją do poświadczenia Komendantowi Wojewódzkiego Policji właściwemu ze względu na miejsce nabycia broni,

*       - upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna zalegalizowane przez właściwego konsula RP lub zaopatrzone w „apostille” jeżeli transakcja dotyczy broni innej niż broń palna.

Osoby posiadające miejsce stałego pobytu lub siedzibę poza państwami UE:

*       - upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji zalegalizowane przez konsula RP lub zaopatrzone w „apostille”

„Apostille” - poświadczenie podpisu umieszczonego na dokumencie oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument. Państwo wystawiające dokument musi być stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939).

Broń i amunicja może być przesyłana jedynie za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe. Przesyłanie broni za pośrednictwem innych podmiotów jest zabronione.

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY SKARBOWEJ

Opłaty skarbowe uiszcza się „z góry” - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w organie administracji publicznej.

OD DNIA 01 STYCZNIA 2007 ROKU NIE UISZCZA SIĘ OPŁAT ZNAKAMI OPŁATY SKARBOWEJ.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:


• bezgotówkowo na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 Bank PEKAO S.A.


• gotówką bez prowizji w:

- oddziałach Banku Pocztowego S.A. (na terenie Bydgoszczy)

Wybrane przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635):

• art. 6 ust. 1 – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1/ od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2/ od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3/ od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
• art. 6 ust. 2 – opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty
• art. 8 ust. 1 – zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu
• art. 9 ust. 1 – opłata skarbowa podlega zwrotowi:

- pkt 1 od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie
dokonano czynności urzędowej:
- pkt 2 od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
art. 9 ust. 2 – zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek

 

V. WZORY PODAŃ I WNIOSKÓWznajdują się na stronie:

http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/portal/KWB/512/8872/Wzory_podan_i_wnioskow.html


VI. WYKAZ LEKARZY I PSYCHOLOGÓW UPOWAŻNIONYCH PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ  znajduje się na stronie: http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/portal/KWB/512/9408/Rejestr_lekarzy_i_psychologow.html

 

VII. BROŃ PNEUMATYCZNA


Broń pneumatyczna o energii pocisku powyżej 17 J podlega rejestracji.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. Z 2004r. nr 52, poz. 525 z późn. zmianami) na podstawie art. 9 ust. 4 broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.

Rejestracja broni następuje na wniosek osoby zainteresowanej. W świetle powyższego, w celu zarejestrowania broni pneumatycznej o energii pocisku powyżej 17 J należy złożyć do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu ul. Chełmińska 111 następujące dokumenty:

-  dowód zakupu broni, 

-  podanie,

- orzeczenie lekarskie i psychologiczne,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

- dwie fotografie,

- opłata za wydanie karty rejestracyjnej 82 zł

Więcej informacji można uzyskać pod  numerem telefonu 56 4513236.

 

Autor:

Rutkowski Dariusz

 

Metryczka

Data publikacji 18.03.2010
Data modyfikacji 10.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Rutkowski
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Kasper zespół ds. OIN
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Pawlikowski
do góry